Mortier-Agri

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Al onze verkopen gebeuren uitsluitend tegen onze hierna bepaalde algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van onze klanten die tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden worden door ons niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.

Artikel 3
Een order verbindt enkel de koper, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 4
Indien de koper zijn order annuleert na orderbevestiging door de verkoper, en voor aanvang van de produktie, zal hij binnen de acht dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt berekend op 30 % van het totale bedrag van het order. Bij annulatie na aanvang van de produktie zal de koper binnen de acht dagen een annulatievergoeding betalen, welke berekend wordt op 30 % tot 100 % van het totale bedrag van het order, afhankelijk van het tijdstip en de gevorderde produktiestaat.

Artikel 5
Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de koper.

Artikel 6
Bij verkoop op afroep zal de koper de goederen in ieder geval dienen af te roepen en af te halen binnen de drie maanden na de orderbevestiging, bij gebreke waarvan de verkoop als ontbonden zal worden beschouwd en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Artikel 7. - Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven en binnen de 5 dagen na de levering aan de zetel van de verkoper gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Artikel 8
Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn onze facturen steeds contant betaalbaar op de zetel van de verkoper te Roeselare, netto en zonder korting.

Artikel 9
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met 12 % met een minimum van 125 Euro en een maximum van 2000 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 10
Iedere factuur die onbetaald blijft op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een conventionele verwijlrente van 12 % per jaar tot volledige betaling.

Artikel 11
Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.

Artikel 12
In geval van protest van een geaccepteerde wissel of niet-betaling van een faktuur op zijn vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning alle nog te vervallen wissels of fakturen ineens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13
Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Artikel 14
Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, worden alle goederen en werken zonder garantie geleverd. De goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, desgevallend met de gebruikelijke kleine afwijkingen, zoals gekend door de klant en door hem bij levering nagezien.

Artikel 15
Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk of de Heer Vrederechter te Roeselare (België). De verkoper kan echter tevens het geschil laten beslechten voor de rechtbank van de woonplaats van de debiteur.